Epithelial cell invasiveness of non-enteropathogenic serotypes of escherichia coli