Detection of Escherichia coli enterotoxins in stools