Entamoeba moshkovskii infections in children, Bangladesh