ABO blood groups and the risk of diarrhea due to enterotoxigenic Escherichia coli